Jogi közlemény

E weboldal elérésével, használatának megkezdésével, böngészésével, mint ráutaló magatartással, Cégünkkel jogviszonyba lép a csatlakozásakor hatályos, az alább rögzített feltételekkel.

Ha ezt nem kívánja, kérjük, hogy ne használja tovább a weboldalt, mert megnyitását, használatának a megkezdését e feltételek megismerésének és elfogadásának a jeleként értékeljük.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy a Viro logo bejegyzett védjegy, mely kifejezett használati jog nélkül nem használható.

A virozar.hu weboldal megjelenési formája és tartalma egyaránt Roll-N Kft tulajdona, az oldalon látható Viro logo pedig bejegyzett védjegy (Viro S.p.A 40069 Zola Predosa) mely a Roll-N Ipari Kerekek Kft. vagy a Viro S.p.A kifejezett és címzett írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészben, sem részben nem adaptálható, publikálható, reprodukálható, nem sokszorosítható és nem változtatható meg. E webhely közzététele nem értelmezhető tartalmára vonatkozó bárminemű szerzői és iparjogi használati jogosultság megadásának. Jogaink megsértéséről történő tudomást szerzésünk esetén, mind a polgári jogi, mind a büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezzük, és teljes kártérítési igényt érvényesítünk, elmaradt hasznunkat is magában foglaló következményi kárainkra is kiterjedően.

A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhatja, esetleges pontatlanságért, elírásért a Roll-N Ipari Kerekek Kft. nem vállal felelősséget, és ezek külön értesítés nélkül történő megváltozásának és megváltoztatásának a jogát a Roll-N Ipari Kerekek kft. fenntartja. Az e webhelyen rögzített minden jogi tájékoztatást – különösen a szerzői jogi oltalomból eredő előírásokat – kötelező megtartani.

A ROll-N Ipari Kerekek Kft. nem vállal semminemű – sem anyagi, sem erkölcsi – felelősséget, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, szavatosságot senkivel szemben és semmilyen feltételek között

  • a közzétett információk pontatlanságáért, változásért,
  • a webhelyéről hivatkozott más webhelyek elérhetőségéért és tartalmáért, és azokra történő utalás nem értelmezhető azok Roll-N Kft. általi tartalmi jóváhagyásaként, de mégcsak egyetértéseként sem,
  • a weblapján, illetőleg arról történő hivatkozásán keresztül elérhető helyek vírus vagy más rontó hatású programoktól való mentességéért
  • a jogtisztaságért.

Utolsó frissítés: 2015. szeptember 28.